Modelovereenkomst

Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. De Belastingdienst krijgt meer ruimte om handhavend op te treden. We adviseren u gebruik te maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Dan is er duidelijkheid over de arbeidsrelatie én voldoet u aan de eisen die de Wkkgz hieraan stelt.

De VAR is afgeschaft

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was een document dat werd afgegeven door de Belastingdienst, waarin stond vermeld wat de fiscale verhouding is van een zelfstandige. De VAR-Wuo gaf zekerheid aan de opdrachtgever dat er geen loonheffingen ingehouden en afgedragen hoefden te worden over de uitkering aan de zzp’er. Mits de feiten en omstandigheden waren zoals opgegeven bij de aanvraag van de VAR. Per 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen in plaats van de VAR gebruik maken van de wet DBA, dat werkt met modelovereenkomsten.

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 2020

Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. De handhaving van de Wet DBA is nogmaals uitgesteld, nu tot 2020. De Belastingdienst krijgt wel meer ruimte om handhavend op te treden.

Handhaving Belastingdienst verruimd

Vanaf 1 juli 2018 wordt er namelijk niet alleen meer handhavend opgetreden bij "evident kwaadwillenden", maar ook bij andere kwaadwillenden. Onder evident kwaadwillenden worden verstaan de kwaadwillenden "die opereren in de context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting". Vanaf juli 2018 zal de Belastingdienst de wet dus ook handhaven bij "andere kwaadwillenden". Dit zijn kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of laten voortbestaan. Het doel van de uitbreiding van de handhavingsmogelijkheden is dat het kabinet oneigenlijk voordeel voor opdrachtgevers wil beperken en oneerlijke concurrentie wil voorkomen.

De Belastingdienst gaat over tot handhaving van de wet, als voldaan is aan drie criteria: 

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De Belastingdienst moet bewijzen dat aan alle drie criteria is voldaan. De handhaving vindt plaats in het kader van de reguliere controles, bijvoorbeeld ten aanzien van loonheffingen. 

Waarom ondanks uitstelling handhaving modelovereenkomst gebruiken?
Samenwerkende zorgaanbieders moeten sinds 1 januari 2017 óók schriftelijk overeenkomen hoe zijn hun Wkkgz-verplichtingen binnen die samenwerking invullen. Dat geldt ook voor de praktijkhouder die een zzp-collega in de praktijk heeft. Met de aangepaste overeenkomst (versie 24 januari 2017) voldoet u dus aan de eis de onderlinge invulling van alle Wkkgz-verplichtingen op schrift te zetten. De gemaakte keuzes in de modelovereenkomst zijn niet alleen afgestemd met, en positief beoordeeld door, de Belastingdienst, maar ook kortgesloten met VWS en IGZ.

Modelovereenkomst voor wie?

De modelovereenkomst is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die allebei willen werken zonder dienstbetrekking en daar ook naar handelen. Alleen wanneer er wordt gewerkt volgens de beoogde werkwijze omschreven in een modelovereenkomst is de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van loonheffingen.

Bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking, spelen onder andere de volgende kenmerken een rol:

  • de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken
  • de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen
  • de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever

Indien u in strijdt handelt met de modelovereenkomst kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen en boetes.

Meer informatie over het bepalen van dienstverband, bekijk de website van de Belastingdienst.

Gebruik de modelovereenkomst
Ons advies blijft  om gebruik te maken van de goedgekeurde modelovereenkomst op kngf.nl en ernaar te handelen.

Zekerheid voor de zzp’er

Het gebruik van de modelovereenkomsten en daar ook naar handelen geeft zekerheid over de inhouding van loonheffing en afdracht van sociale premies. Het biedt voor de zzp’er geen zekerheid hoe de Belastingdienst naar de inkomsten kijkt. Bij de aangifte inkomstenbelasting bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat overige werkzaamheden worden geclassificeerd.

Verduidelijking begrip gezagsverhouding
In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over het begrip "gezagsverhouding"; één van de drie criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De minister geeft nu aan dat er voor 1 januari 2019 duidelijkheid zal komen over dit begrip. Over de wijze waarop de duidelijkheid gegeven zal worden, komt de minister later nog terug. 

Inwerkingtreding nieuwe wet
In het regeerakkoord staat dat het kabinet de bedoeling heeft de wet DBA te vervangen door een wet die in de wandelgangen de wet Drieluik genoemd wordt. In de nieuwe regelgeving zal onderscheid gemaakt worden tussen drie type werkenden, namelijk de laagbetaalden, hoogbetaalden en de groep daar tussenin. Op dit moment wordt verwacht dat fysiotherapeuten in die middengroep komen.

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Goedgekeurde modelovereenkomsten

Bij de beoordeling van overeenkomsten heeft de Belastingdienst gekeken naar de fiscaal relevante bepalingen, die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van dienstbetrekking. Indien u deze geel gemarkeerde bepalingen aanpast, vervalt de goedkeuring van de Belastingdienst. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen, mits deze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. 

Vragen en advies

Uiteraard staan wij open voor al uw vragen en geven u graag advies. Bel met onze afdeling Ledenvoorlichting via telefoonnummer 033-467 29 29 of mail ons.

Trefwoorden: