Patiëntveiligheid

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht de zorgaanbieder om een laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling te hebben. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2017 volledig in werking getreden. Deze wet verplicht de zorgaanbieder om onder anderen meer aandacht te besteden aan de patiëntveiligheid.

Veilig incidenten melden

Binnen de organisatie moeten zorgverleners op een veilige wijze onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken moeten worden gemeld. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een schriftelijke interne procedure, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren. Het KNGF heeft een modelprotocol Veilig Incidenten Melden en een voorbeeld meldformulier ontwikkeld die u kunt gebruiken om te voldoen aan het veilig melden van incidenten.

Controle functioneren nieuwe zorgverlener

De zorgaanbieder moet het arbeidsverleden van iedere nieuwe zorgverlener controleren. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners met een aanstelling of in loondienst maar ook voor bijvoorbeeld tijdelijke waarnemers. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) overleggen. De Rijksoverheid geeft aan waar de zorgaanbieder het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker kan controleren.

Schriftelijke overeenkomst met zorgverleners

De zorgaanbieder moet met alle zorgverleners een schriftelijke overeenkomst hebben. In deze overeenkomst moeten normen staan waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat de zorgaanbieder in kan staan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Maak voor medewerkers gebruik van de KNGF-tool arbeidsovereenkomst.

Maak voor zelfstandigen gebruik van de modelovereenkomst waarin staat vermeld hoe binnen de samenwerking de Wkkgz-verplichtingen worden ingevuld

Uitbreiding meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

Naast calamiteiten moet de zorgaanbieder alle vormen van geweld in ze zorgrelatie en beëindiging van overeenkomst met zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ bekijkt dan welke maatregelen de zorgaanbieder moet nemen om te voorkomen dat het weer gebeurd. De  IGZ geeft meer informatie over de meldplicht en de mogelijkheid tot het digitaal leden. Voordat u melding doet, kunt u altijd contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.

Informatieplicht over incidenten

Wanneer er iets niet goed is gegaan in de verleende zorg, heeft de patiënt recht op goede informatie. De zorgverlener moet de fout met de patiënt bespreken en hiervan aantekening maken in het patiëntendossier.

Animatie 'Fysiotherapie en patiëntveiligheid'

.

Zorg dat u niet valt (PDF - 586kB)

Keuze-informatie patiënt

De zorgaanbieder moet op verzoek van de patiënt (aanvullende) informatie verstrekken over de aangeboden zorg. Bijvoorbeeld over behandelervaring, patiëntervaring, tarieven en kwaliteit.

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl