Werkomgeving fysiotherapie

Fysiotherapiepraktijken worden geconfronteerd met aanvullende eisen die zorgverzekeraars aan hen stellen voor verschillende contractvormen (profielen, sterren, plussen etc.). Die aanvullende eisen verschillen ook nog eens per zorgverzekeraar. De diversiteit van de eisen leidt tot een onnodige extra belasting voor praktijken en voor patiënten wordt het er niet duidelijker op. Aan de andere kant merken zorgverzekeraars vaak dat hun aanvullende eisen niet tot het door hen beoogde effect leiden, waardoor zij weer nieuwe aanvullende eisen stellen. Inmiddels erkennen ook zorgverzekeraars dat er sprake is van een contraproductieve situatie.

Eenduidig systeem

Zorgverzekeraars hebben van de overheid de opdracht gekregen om de kwaliteit van zorg te stimuleren. In de ogen van zorgverzekeraars is tariefdifferentiatie op praktijkniveau dé manier om dat te doen. Het KNGF deelt die overtuiging niet. Wanneer alle in een praktijk werkzame fysiotherapeuten geregistreerd staan in KRF NL is de kwaliteit van zorg geborgd. Het KNGF kan zich wel vinden in de opvatting dat het functioneren van een goed gekwalificeerde zorgverlener beïnvloed wordt door de werkomgeving. Het KNGF vindt het daarbij voor fysiotherapeuten en patiënten belangrijk dat er een eenduidig systeem is.

Kenmerken stimulerende werkomgeving
Daarom wil het KNGF zich ervoor inzetten om samen met (een brede vertegenwoordiging van) de beroepsgroep kenmerken te omschrijven waarmee praktijken die dat willen aantoonbaar kunnen maken dat zij een stimulerende werkomgeving hebben. Het KNGF stelt zich daarbij op het standpunt dat het een vereiste is dat elke verzekeraar zich aan deze systematiek committeert en vooral, dat deze gedragen wordt door de hele beroepsgroep. Daarbij is het noodzakelijk voor het functioneren van zo’n systeem dat er ook een kostendekkend basistarief komt voor fysiotherapie.

Grove lijnen
Tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst op 7 januari jl. hebben vertegenwoordigers van de Actiegroep Fysiotherapie, kleine en grote praktijken, praktijkketens, netwerken en bestuur van het KNGF de eerste grove lijnen geschetst. Daarbij is het volgende vastgesteld.

  • De inhoudelijke kwaliteit van fysiotherapeutische zorg is geborgd wanneer alle fysiotherapeuten die in een praktijk werkzaam zijn, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL.
  • Deze fysiotherapiepraktijken zijn een stimulerende werkomgeving voor fysiotherapeuten.
  • Te formuleren aanvullende eisen zijn vrijwillig en de systematiek is toegankelijk voor alle praktijken.
  • Zorgverzekeraars kunnen op basis van weging van de verschillende kenmerken aanvullend belonen.
  • Deze aanvullende eisen zijn geen onderdeel van KRF NL. Het zijn aspecten van (praktijk)organisatie, (extra) service aspecten etc.
  • De systematiek moet aansluiten op de uitgangspunten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
  • Het KNGF zal deze systematiek alleen aan de leden voorleggen wanneer alle zorgverzekeraars zich er aan committeren.

In een tweede sessie op donderdag 16 januari zal deze werkgroep nog overgebleven discussiepunten bespreken en de aanvullende kenmerken concreet uitwerken. Het KNGF werkt een plan uit om de voorstellen met de leden te bespreken en er draagvlak voor te krijgen.

Social media
Kort voor de kerst is dit onderwerp uitgebreid bediscussieerd op social media. Daarbij zijn standpunten ingenomen die niet overeenkomen met de werkelijke bedoelingen van dit project. Dit werd mede veroorzaakt door ongelukkige woordkeuze in de communicatie, waardoor velen verkeerde conclusies trokken. Het KNGF pleit zichzelf daarbij niet vrij en verontschuldigt zich voor het uitblijven van communicatie over dit onderwerp. Aangezien de voorstellen van de werkgroep ‘under construction’ zijn, is het raadzaam om nog geen conclusies aan dit bericht te verbinden. We houden de leden op de hoogte van voortgang en uitkomst.

Trefwoorden: