De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) - Scholingsaanbieders

Per 01 januari 2019 maakt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deel uit van de basisverzekering. Het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) gaan fysiotherapeuten faciliteren om de GLI aan te kunnen bieden. In de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars wordt meestal gesteld dat, om de GLI aan te mogen bieden, aanbieders minimaal moeten beschikken over de competenties van de HBO-leefstijlcoach.

Competenties

Om te weten te komen of fysiotherapeuten beschikken over de competenties van de HBO-leefstijlcoach is er door een onafhankelijke onderwijskundige een vergelijking gemaakt tussen het beroepscompetentieprofiel van de algemeen fysiotherapeut (versie januari 2014) en het beroepscompetentieprofiel van de HBO-leefstijlcoach (versie 18 maart 2016).

De vergelijking laat zien op welke competenties fysiotherapeuten moeten worden bijgeschoold om te voldoen aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach. Het rapport dat de vergelijking beschrijft vindt u hier. Het rapport geeft weer dat fysiotherapeuten op vier competenties bijgeschoold moeten worden om te beschikken over de competenties van de HBO-leefstijlcoach. Dit zijn:

 1. Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie
 2. Individueel voedingspatroon en voedingsadvisering
 3. Individueel slaappatroon en advisering
 4. Toepassen ontspanning in relatie tot leefstijl

Met verzekeraars is overeenstemming bereikt dat fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister (of mogelijk in de toekomst KRF NL) of het SKF register in aanmerking kunnen komen om de GLI aan te mogen bieden en declareren. Daarvoor dienen zij aan twee voorwaarden te voldoen:

 1. Bijgeschoold zijn op deze vier competenties door een erkende opleidingsaanbieder én een coachende grondhouding hebben.
 2. Herkenbaar zijn in de database van Vektis.

Fysiotherapeuten kunnen met een diploma/certificaat van een erkende opleiding aantonen dat zij beschikken over de vier voorgenoemde competenties. Opleidingen kunnen worden erkend door een onafhankelijke erkenningscommissie leefstijlcoaching. Zij erkent opleidingen aan de hand van het toetsingskader leefstijlcoaching.

Procedure
Scholingsaanbieders kunnen hun opleiding voor erkenning aanbieden bij de onafhankelijke erkenningscommissie leefstijlcoaching.

 • Een beschrijving van het proces van een aanvraag vindt u hier.
 • Het aanvraagformulier dat u in moet vullen om uw opleiding aan te bieden voor erkenning vindt u hier. Alleen volledig ingevulde formulieren met bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen.
 • De standaardvoorwaarden voor erkenning van uw opleiding door de erkenningscommissie leefstijlcoaching vindt u hier.
 • Het toetsingskader is te vinden hier.
 • De prijslijst voor het laten toetsen van uw opleiding door de erkenningscommissie leefstijlcoaching vindt u hier.

Indienen van een aanvraag voor erkenning bij de erkenningscommissie leefstijlcoaching
Lees voordat u uw aanvraag indient de bovenstaande beschrijving van de procedure. Als u het aanvraagformulier met alle bijlagen gereed heeft stuurt u deze via WeTransfer naar de ambtelijk secretaris van de erkenningscommissie (erkenningscholingsaanbodgli@kngf.nl).

Na het indienen van uw aanvraag (aanvraagformulier en bijlagen) zult u, als uw aanvraag volledig is ingediend, van de ambtelijk secretaris binnen drie weken per e-mail bericht ontvangen dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Binnen 8 weken na de begindatum van de erkenningsprocedure ontvangt u van de ambtelijk secretaris bericht over het resultaat van de beoordeling van uw aanvraag.

Als u vragen heeft over de procedure dan kunt u deze mailen naar de ambtelijk secretaris van de erkenningscommissie leefstijlcoaching via erkenningscholingsaanbodgli@kngf.nl.

De namen van de erkende opleidingen zullen worden toegevoegd aan de lijst met namen van erkende scholingsaanbieders op deze pagina.

Scholingen voor fysiotherapeuten tot leefstijlcoach komen als geheel veelal niet in aanmerking voor accreditatie binnen het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie. Soms is het wel mogelijk accreditatie te verkrijgen voor delen van een opleiding, hier vindt u meer informatie.

Trefwoorden: