Bekostiging COPD

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Dit komt voort uit het systeemadvies. De minister heeft dit besluit genomen op basis van een advies van Zorginstituut Nederland.

Discrepantie richtlijn en aanspraak

Tussen de aanspraak en de Patiëntenprofielen in herziene richtlijn COPD is helaas een discrepantie in de wijze waarop patiënten geclassificeerd worden. Deze discrepantie is onwenselijk aangezien dit onder andere tot een toename in administratieve lasten kan leiden en ervoor zorgt dat niet alle patiënten aanspraak kunnen maken op de zorg die zij nodig hebben. Het KNGF spant zich in om samen met Zorginstituut Nederland (ZiNL) en andere partijen tot een oplossing te komen. Meer informatie

Wie komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering?

De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte maakt de uitvoering complex. Zie hiervoor ook de veel gestelde vragen.

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan:
1. Minimaal Gold classificatie II of hoger (tabel 1).
2. Het (maximum) aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft is gekoppeld aan de zwaarte van de aandoening. De criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen (gemeten met de mMRC en CAT) en het aantal en ernst van exacerbaties/longaanvallen (tabel 2).

 

Indeling van patiënten
Of de patiënt voldoet aan de criteria bepaalt de fysiotherapeut bij bekende patiënten. Gebruik hiervoor het stroomschema ‘Aanspraken COPD Basisverzekering’. Voor nieuwe patiënten is informatie van de longarts noodzakelijk. Ook als bij bekende patiënten twijfel bestaat over de juiste indeling, is het verstandig om daar met de behandelend arts (huisarts of longarts) over te overleggen. Leg deze beslissing vast.

Wat wordt wanneer vergoed?

Er wordt een onderscheid gemaakt in het maximaal aantal behandelingen in het eerste behandeljaar en het maximaal aantal vervolgbehandelingen in de jaren daarna. Door het Zorginstituut worden de behandelingen in het tweede en in de volgende jaren ‘onderhoudsbehandelingen’ genoemd. In tabel 3 lees je wat wanneer vergoed wordt.

De aanspraken gaan in op de datum van de eerste behandeling door de fysiotherapeut.

Bijvoorbeeld
Als de eerste behandeling wordt gegeven op 14 april 2019, loopt het recht op vergoeding van het genoemde aantal behandelingen door tot 14 april 2020. Daarna is er recht op vergoeding van het aantal onderhoudsbehandelingen. Uiteraard geldt hier het criterium van medische noodzaak.

Eerste behandeling COPD in 2019 voor bestaande COPD patiënten

Voor bestaande patiënten die in 2018 al in behandeling waren in de praktijk gaan in 2019 de tellers op nul. De datum van de eerste behandeling in 2019 geldt als datum ingang nieuwe aanspraak, bijvoorbeeld 9 januari 2019 (de aanspraak loopt door tot 9 januari 2020).

Aanpassingen declaraties COPD

In de declaratiestandaard worden nieuwe CSI codes ingevoerd, waarmee het mogelijk is om de patiënt te categoriseren en de behandelingen te declareren (tabel 4). Deze nieuwe CSI codes zijn door de softwareleveranciers in de pakketten verwerkt.

Trefwoorden: