Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf met geneeskundige zorg zoals huisartsen die bieden inclusief verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Vaak is de noodzaak van een verpleegkundige en/of verzorgende aard. De huisarts stelt de verwijzing. Fysiotherapie uitsluitend voor de indicatie waarvoor de patiënt in het ELV zit.

Bekostiging en tarieven

Het eerste verblijf voor zorg en opvang van patiënten die om medische redenen niet thuis kunnen wonen wordt sinds 1 januari 2017 betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De tarieven voor ELV in 2018 zijn door de NZa vastgesteld. Er is sprake van integrale tarieven voor drie prestaties (laag complex, hoog complex en palliatieve zorg ELV) en van een vrije prijs voor onderlinge dienstverlening. ELV zit in één macrobudgettair kader met de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

De prestaties
De prestaties zijn gebaseerd op de huidige subsidieregeling in de Wet langdurige zorg en kennen een integraal tarief. Het tarief is een maximum tarief. In onderstaande tabel het overzicht van prestaties en bijbehorende maximum tarieven. De tarieven gelden per dag per patiënt. In het tarief zijn niet opgenomen de farmaceutische zorg, aangepaste hulpmiddelen en diagnostiek en de huisartsenzorg.

 Prestatie

 Tarief 2018 (maximum tarieven)

 Eerstelijns verblijf laag complex

 € 164,70

 Eerstelijns verblijf hoog complex

 € 229,87

 Eerstelijns verblijf voor palliatieve zorg

 € 325,16

 Onderlinge dienstverlening

 vrije prijzen

Meer informatie op NZA.nl


Hoe wordt de fysiotherapeutische zorg bekostigd?
Er worden drie situaties onderscheiden:

  1. De patiënt ontvangt in de thuissituatie al fysiotherapie voor een andere indicatie dan waarvoor hij of zij wordt opgenomen in het ELV en deze zorg wordt voortgezet. In dit geval declareert de behandelende fysiotherapeut de reguliere prestaties en tarieven bij de verzekeraar.
  2. De patiënt krijgt fysiotherapie in het ELV voor de indicatie, waarvoor hij of zij is opgenomen in het ELV, door een fysiotherapeut in dienst van het ELV. In dit geval zijn de kosten daarvan opgenomen in het tarief, dat het ELV in rekening brengt bij de verzekeraar.
  3. De patiënt krijgt fysiotherapie in het ELV voor de indicatie, waarvoor hij of zij is opgenomen in het ELV, door een fysiotherapeut die door het ELV wordt ingehuurd. De fysiotherapeut declareert bij het ELV de tussen het ELV en hem of haar overeengekomen prijs.

Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf in ontwikkeling
Verenso heeft samen met betrokken organisaties (waaronder KNGF, LHV, ZN, ActiZ en NPF) gewerkt aan de ontwikkeling van een afwegingsinstrument voor het eerstelijns verblijf, ELV. Dit instrument biedt een beslisboom met stappen die helpen bij de besluitvorming om een patiënt tijdelijk op te nemen in een eerstelijns verblijf. Het is instrument is met name bestemd voor huisartsen, die de verwijzing geven voor eerstelijns verblijf. Maar ook voor andere zorgverleners is deze informatie interessant.

FAQ

Vraag: “Regelmatig worden via eerstelijnsverblijf cliënten met complexe problematiek bij ons in het verpleeghuis opgenomen. Waar wordt fysiotherapie voor deze mensen uit betaald?”

Antwoord: De tarieven voor eerstelijnsverblijf zijn all-in. Dit betekent dat alle kosten die samenhangen met de indicatie van de patiënt, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is niet afgesproken hoeveel tijd bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de logopedist of de ergotherapeut mogen besteden. Over de zorg maken de zorgverleners binnen het eerstelijns verblijf samen afspraken.

Een hobbel uit de praktijk: het komt regelmatig voor dat mensen naast de zorg waarvoor ze in het eerstelijns verblijf zijn opgenomen, ook andere zorg nodig hebben die noodzakelijk is. Als het een chronische aandoening is, dan wordt deze zorg betaald uit de basisverzekering. Betreft het andere zorg, dan betaalt de patiënt de kosten zelf óf worden de kosten vergoed uit de aanvullend verzekering.

Zorg- en verblijfsvormen kwetsbare ouderen
Het eerstelijnsverblijf is één van de mogelijke oplossingen voor vragen en problemen van en bij kwetsbare ouderen. Het ministerie van VWS heeft de zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen in kaart gebracht op denieuwepraktijk.nl. Op die site is ook te zien wie waarvoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat.

Trefwoorden: